<!–

Under Review

 1. Holistic Memory Diversification for Incremental Learning in Growing Graphs
  Ziyue Qiao, Junren Xiao, Qingqiang Sun, Meng Xiao, Hui Xiong
  NeurIPS 2024.

 2. Adapting Graph Models via Target Integrity Assessment and Source Distribution Hypothesis
  Ziyue Qiao, Xiaomin Yu, Weiyu Guo, Xiao Luo, Hui Xiong
  TKDE.

 3. Enhancing Tabular Data Optimization with a Flexible Graph-based Reinforced Exploration Strategy
  Xiaohan Huang, Dongjie Wang, Zhiyuan Ning, Ziyue Qiao, Qingqing Long, Haowei Zhu, Min Wu, Yuanchun Zhou, Meng Xiao
  NeurIPS 2024.

 4. Do Not Expect Too Much from Your Neighbors in Contrastive Learning of Node Representation
  Qingqiang Sun, Wenjie Zhang, Ziyue Qiao, Hanchen Wang, Peng Cheng, Ying Zhang, Xuemin Lin
  NeurIPS 2024.

 5. SpGesture: Source-Free Domain-adaptive sEMG-based Gesture Recognition with Jaccard Attentive Spiking Neural Network
  Weiyu Guo, Ying Sun, Yijie Xu, Ziyue Qiao, Yongkui Yang, Hui Xiong
  NeurIPS 2024.

 6. Revisiting Noise Resilience Strategies in Gesture Recognition: Short-Term Enhancement in Surface Electromyographic Signal Analysis
  Weiyu Guo, Ziyue Qiao, Ying Sun, Hui Xiong
  NeurIPS 2024.

 7. Graph Soft-Contrastive Learning via Neighborhood Ranking [PDF]
  Zhiyuan Ning, Pengfei Wang, Pengyang Wang, Ziyue Qiao, Wei Fan, Denghui Zhang, Yi Du, Yuanchun Zhou
  Neural Networks.

 8. MATE: Masked Optimal Transport with Dynamic Selection for Partial Label Graph Learning
  Yiyang Gu, Binqi Chen, Xiao Luo, Junyu Luo, Ziyue Qiao, Wei Ju, Ming Zhang
  Artificial Intelligence.

 9. Security Analysis of Large Language Models on API Misuse Programming Repair
  Rui Zhang, Ziyue Qiao, Yong Yu
  International Journal of Intelligent Systems.

 10. AcaAT: Domain-Aware Academic Alignment Tuning for Abstractive Text Summarization
  Rui Zhang, Ziyue Qiao, Yong Yu
  KBS.

Accepted

2024

 • Hierarchical mixup multi-label classification with imbalanced interdisciplinary research proposals [PDF]
  Meng Xiao, Min Wu, Ziyue Qiao*, Zhiyuan Ning, Yi Du, Yanjie Fu, Yuanchun Zhou
  TKDD’24: ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data. **CCF-B, JCR Q2, CAS Q3, IF=4.3**

 • KFCC: A differentiation-aware and keyword-guided fine-grain code comment generation model
  Rui Zhang, Ziyue Qiao, Chenghao Zhang, Jianjun Yu
  ESWA’24: Expert Systems with Applications. **CCF-C, JCR Q1, CAS Q1, IF=8.5**

 • Focus on informative graphs! semi-supervised active learning for graph-level classification
  Wei Ju, Zhengyang Mao, Ziyue Qiao, Yifang Qin, Siyu Yi, Zhiping Xiao, Xiao Luo, Yanjie Fu, Ming Zhang
  PR’24: Pattern Recognition. **CCF-B, JCR Q1, CAS Q1, IF=8.0**

 • Information filtering and interpolating for semi-supervised graph domain adaptation
  Ziyue Qiao, Meng Xiao, Weiyu Guo, Xiao Luo, Hui Xiong
  PR’24: Pattern Recognition. **CCF-B, JCR Q1, CAS Q1, IF=8.0**

 • A Comprehensive Survey on Deep Graph Representation Learning [PDF]
  Wei Ju, Zheng Fang, Yiyang Gu, Zequn Liu, Qingqing Long, Ziyue Qiao, Yifang Qin, Jianhao Shen, Fang Sun, Zhiping Xiao, Junwei Yang, Jingyang Yuan, Yusheng Zhao, Xiao Luo, and Ming Zhang
  NN’24: Neural Networks. **CCF-B, JCR Q1, CAS Q1, IF=7.8**

 • GPS: Graph Contrastive Learning via Multi-scale Augmented Views from Adversarial Pooling
  Wei Ju, Yiyang Gu, Zhengyang Mao, Ziyue Qiao, Yifang Qin, Xiao Luo, Hui Xiong, Ming Zhang
  SCIS’24:SCIENCE CHINA Information Sciences.**CCF-A, JCR Q1, CAS Q2, IF=8.8**

2023

 • Semi-supervised Domain Adaptation in Graph Transfer Learning
  Ziyue Qiao, Xiao Luo, Meng Xiao, Hao Dong, Yuanchun Zhou, and Hui Xiong
  IJCAI’23: International Joint Conference on Artificial Intelligence. **CCF-A**

 • Adaptive Path-Memory Network for Temporal Knowledge Graph Reasoning
  Hao Dong, Zhiyuan Ning, Pengyang Wang, Ziyue Qiao, Pengfei Wang, Yuanchun Zhou and Yanjie Fu
  IJCAI’23: International Joint Conference on Artificial Intelligence. **CCF-A**

 • Hierarchical Interdisciplinary Topic Detection Model for Research Proposal Classification [PDF]
  Meng Xiao, Ziyue Qiao, Yanjie Fu, Hao Dong, Yi Du, Pengyang Wang, Hui Xiong, Yuanchun Zhou
  TKDE’23: IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.. **CCF-A, JCR Q1, CAS Q2, IF=8.9**

 • Traceable Automatic Feature Transformation via Cascading Actor-Critic Agents [PDF]
  Meng Xiao, Dongjie Wang, Min Wu, Ziyue Qiao, Pengfei Wang, Kunpeng Liu, Yuanchun Zhou, Yanjie Fu
  SDM‘23: SIAM International Conference on Data Mining (SDM) 2023. **CCF-B**

2022

 • A Dual-Channel Semi-Supervised Learning Framework on Graphs via Knowledge Transfer and Meta-Learning [PDF]
  Ziyue Qiao, Pengyang Wang, Pengfei Wang, Yanjie Fu, Yuanchun Zhou, Hui Xiong, etc
  TWEB’22: ACM Transactions on the Web. **CCF-B, JCR Q2, CAS Q3, IF=3.5**

 • Kernel-based Substructure Exploration for Next POI Recommendation [PDF]
  Wei Ju, Yifang Qin, Ziyue Qiao, Xiao Luo, Yifan Wang, Yanjie Fu, and Ming Zhang
  ICDM’22: 2022 IEEE International Conference on Data Mining. **CCF-B**. **Best Ranked Papers**

 • Adaptive Harmony Learning and Optimization for Attributed Graph Clustering [PDF]
  Daqing Wu, Xiangyang Guo, Xiao Luo, Ziyue Qiao, Jinwen Ma
  IJCNN’22: 2022 International Joint Conference on Neural Networks

 • RPT: Toward Transferable Model on Heterogeneous Researcher Data via Pre-Training [PDF]
  Ziyue Qiao, Yanjie Fu, Pengyang Wang, Meng Xiao, Zhiyuan Ning, Denghui Zhang, Yi Du, and Yuanchun Zhou
  TBD’22: IEEE Transcations on Big Data 2022. **CCF-C, JCR Q1, CAS Q2, IF=7.2**

2021

 • Expert Knowledge Guided Length-Variant Hierarchical Label Generation for Proposal Classification [PDF]
  Meng Xiao*, Ziyue Qiao*, Yanjie Fu, Yi Du, Pengyang Wang, and Yuanchun Zhou.
  ICDM’21: 2021 IEEE International Conference on Data Mining. **CCF-B**

 • LightCAKE: A Lightweight Framework for Context-Aware Knowledge Graph Embedding [PDF]
  Ning, Zhiyuan*, Ziyue Qiao*, Hao Dong, Yi Du, and Yuanchun Zhou
  PAKDD’21: Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining

 • Data Augmentation for Graph Convolutional Network on Semi-Supervised Classification [PDF]
  Tang, Zhengzheng*, Ziyue Qiao*, Xuehai Hong, Yang Wang, Fayaz Ali Dharejo, Yuanchun Zhou, and Yi Du
  APWeb-WAIM’21 International Joint Conference on Web and Big Data

 • Context-Enhanced Entity and Relation Embedding for Knowledge Graph Completion (Student Abstract) [PDF]
  Ziyue Qiao, Zhiyuan Ning, Yi Du, and Yuanchun Zhou
  AAAI’21: Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. **CCF-A, Student Abstract**

2020

 • Tree Structure-Aware Graph Representation Learning via Integrated Hierarchical Aggregation and Relational Metric Learning [PDF]
  Ziyue Qiao, Pengyang Wang, Yanjie Fu, Yi Du, Pengfei Wang, and Yuanchun Zhou
  ICDM’20: 2020 IEEE International Conference on Data Mining. **CCF-B**

 • Unsupervised author disambiguation using heterogeneous graph convolutional network embedding [PDF]
  Ziyue Qiao, Yi Du, Yanjie Fu, Pengfei Wang, and Yuanchun Zhou
  IEEE Big Data’19: 2019 IEEE International Conference on Big Data. **CCF-C**. **Student Travel Award**